I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Aplikacja ukosne.pl, dostępna pod adresem www.ukosne.pl dostarczana jest przez spółkę MGGP Aero Sp. z o.o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6 (33-100 Tarnów) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913. Spółka MGGP Aero jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT): NIP 873-125-63-10, Regon: 850414002, kapitał zakładowy 2 295 000,00 zł.

1. Aplikacja ukosne.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z aplikacji ukosne.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystając z aplikacji ukosne.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. Aplikacja ukosne.pl - strona główna i podstrony adresu - serwis internetowy (www) oferowany przez MGGP Aero Sp. z o.o. w domenie: www.ukosne.pl - jest to narzędzie, umożliwiające wyświetlanie ukośnych ortofotomap w czterech podstawowych kierunkach (północ, południe, wschód, zachód) oraz wyświetlanie pionowej ortofotomapy.

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji udostępnionych na www.chorzow.ukosne.pl. jej podstronach, subdomenach itd.

3. Ortofotomapa - mozaika poprawnych geometrycznie i tonalnie obrazów lotniczych przedstawiona w zdefiniowanym układzie współrzędnych.

4. MGGP Aero spółka MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000026913, kapitał zakładowy Spółki: 2 295 000 zł, NIP: 873-125-63-10.

5. Urząd miasta Chorzów - właściciel danych prezentowanych w serwisie chorzow.ukosne.pl.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Aplikacja chorzow.ukosne.pl jest narzędziem, umożliwiającym wyświetlanie ortofotomapy w pięciu widokach - pionowym, północnym, południowym, zachodnim oraz wschodnim.

2. Użytkownik ma możliwość korzystania z zawartych w aplikacji narzędzi takich jak: zbliż, oddal, pomiar długości, pomiar wysokości, pomiar powierzchni, generator linków wybranej lokalizacji, wyszukiwarka lokalizacji.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania danych zawartych w aplikacji (w tym ortofotomapy pionowej i ukośnych) i informacji wygenerowanych przy wykorzystaniu aplikacji bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.

2. Użytkownik akceptuje to, że Ortofotomapa stanowi przedmiot praw wyłącznych Urządu miasta Chorzów.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z aplikacji ukosne.pl określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia Ortofotomapy przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie pomiary dokonywane na podstawie zdjęć ukośnych mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dane formalne. Dane te nie mogą być również wykorzystywane do konfrontowania danych z dokumentacją podatkową.

5. MGGP Aero Sp. z o.o. będąca właścicielem aplikacji chorzow.ukosne.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

6. W szczególności zabrania się:

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. MGGP Aero Sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z aplikacji chorzow.ukosne.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" {dalej: pliki „cookies”) instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania aplikacji chorzow.ukosne.pl.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji chorzow.ukosne.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. MGGP Aero Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z aplikacji chorzow.ukosne.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. MGGP Aero Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z aplikacją chorzow.ukosne.pl prosimy kierować na adres: ukosne@mggpaero.com

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: ukosne@mggpaero.com

5. Użytkownik kontaktując się z dostawcą aplikacji chorzow.ukosne.pl zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych o sobie. Zakazane jest podszywanie się pod inną osobę czy instytucję państwowa lub firmę prywatną której Użytkownik nie jest przedstawicielem.

6. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC lub tabletu z dostępem do Internetu, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer.

VII. ZMIANY REGULAMINU

1. MGGP Aero Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.

2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie chorzow.ukosne.pl

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z aplikacji chorzow.ukosne.pl